Звіт за 2019-2020 н.р.

В освітній діяльності та розвитку навчального закладу педагогічний колектив школи – гімназії керується Конституцією України, Законами  України «Про освіту», «Про повну загальну  середню освіту», «Про охорону праці», «Про охорону дитинства»,  «Про попередження насильства в сім’ї», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», Концепцією громадянського виховання та освіти, Державними національними програмами «Вчитель», «Діти України», «Освіта. Україна ХХІ ст.», регіональними програмами «Обдарованість», «Програма розвитку освіти міста на 2012-2020рр.», Статутом навчального закладу, перспективним та річним планами.
Одним із пріоритетних напрямів роботи КЗ «НВК: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія №6 ВМР» є навчання, виховання й розвиток учня  як конкурентоспроможного випускника.  Концепція розвитку закладу має в своїй основі впровадження в освітній процес ІКТ та реалізацію в практичній частині  Концепцію НУШ. В практиці роботи школи-гімназії все найкраще традиційне, напрацьоване за попередні роки, допомагає зберегти цілісна система управління освітнім закладом, яка базується на поєднанні традиційного та інноваційного освітнього й профільного шкільного навчання.

Здійснення освітньої діяльності з використанням інноваційних технологій  стало можливим завдяки розробці моделі розвитку школи-гімназії, в якій:

 • створено сучасне освітнє середовище як навчальний та виховний простір НВК з метою активізації учнівської ініціативи й особистісної спрямованості до самоосвіти, самопізнання та формування мотивації до процесу навчання;
 • виховна робота здійснюється на основі інтеграції з навчальними предметами (значно перевага  – профільним);
 • учитель в освітньому процесі – модератор, консультант, тьютор;
 • пропонується та презентується науково – дослідна, пошукова, творча робота учнів і вчителів (особистий освітній проєкт  – основна позиція плану самоосвіти й професійного зростання);
 • створено умови для різнобічного  розвитку особистості крізь залучення до основних видів діяльності (освітньої, виховної, практичної, інноваційної);
 • створено умови для самовираження й саморозвитку особистості в інтелектуальній, духовній, громадянській сферах;
 • створено науково-методичні умови для формування позитивного особистісно-професійного іміджу вчителя (презентація форм та методів роботи вчителя, взаємовідвідування показових уроків, виступи на засіданні методичної ради, методичної комісії, проведення майстер-класів, участь у фахових конкурсах, друк методичних та дидактичних матеріалів на шпальтах фахових видань);
 • формування методичної та професійної культури вчителя, дотримання академічної доброчесності;
 • використання інтерактивних форм та методів роботи з учнями, заохочення їх до лідерства (творчі групи під час уроку, проєктні технології);
 • здійснення моніторингу надання якісних освітніх послуг;
 • організація методичного супроводу в адаптації професійного становлення  молодого педагога та розвитку його професійної майстерності;
 • участь педагогів школи-гімназії у фахових конкурсах різного рівня;
 • системний пошук ефективних шляхів, форм, прийомів розвитку навчального закладу та самопрезентація в сучасних умовах реформації освіти.

Спрямовуючою парадигмою розвитку навчального закладу є методична робота, серед основних завдань якої є:

 • вивчення, практичне осмислення та узагальнення інноваційного досвіду роботи вчителів школи-гімназії;
 • дослідження рівня ефективності індивідуальної, групової та колективної науково-методичної роботи з упровадженням особистісно зорієнтованих, інтерактивних технологій навчання;
 • забезпечення професійного зростання наукового рівня педколективу через системне заохочення всіх членів колективу до участі в наукових і соціальних програмах, проєктах школи-гімназії, публікаціях у фахових журналах.

Основною метою іміджу навчального закладу є:

 • реалізація сучасних педагогічних технологій у навчанні та вихованні школярів як шлях до якісної освіти  та розвитку життєтворчості особистості;
 • створення оптимальних умов для формування життєвих компетентностей  та становлення особистості школяра  в різних видах діяльності;
 • створення та модернізація освітнього середовища для розвитку талантів, здібностей, обдарованості, творчого мислення, необхідності та вміння самовдосконалюватися.

Звіт школи І ступеня

Звіт школи ІІ-ІІІ ступенів

Звіт з виховної роботи