Звіт за 2016-2017 н.р.

ХХІ століття – час для змін в усіх сферах життєдіяльності людини. Перехід до інформаційного суспільства, глобалізація, зміна технологій потребує радикальної модернізації освітянської галузі. Оновлення системи освіти передбачає перехід до безперервної освіти, провідним напрямком якої є компетентнісний підхід до підвищення рівня професійної конкурентноспроможності вчителя та надання якісних освнітніх послуг школярам. Саме в цьому напрямі реалізував свої зусилля педагогічний колектив школи-гімназії протягом 2016-2017 навчального року, працюючи над науково-методичною проблемою: «Формування полікультурної, успішної, активної особистості шляхом впровадження інновацій в процеси навчання, виховання, управління».

З цією метою в навчальному закладі створено ресурсне забезпечення:

 • комфортність умов для роботи учнів і вчителів;
 • наявність та оснащення комп’ютерних кабінетів, робочих місць у класних кімнатах;
 • локальна мережа Інтернет;
 • забезпечення електронними засобами навчально-пізнавального та дидактичного спрямування сучасного уроку й позакласних заходів;
 • навчально-методична та довідкова література;
 • комплексне методичне забезпечення для реалізації індивідуального та диференційованого підходів;
 • матеріали для вимірювання стандартів освіти (тести, диктанти, контрольні вправи);
 • медико-психологічний супровід освітнього процесу;
 • організація роботи щодо дотримання правил ТБ;
 • забезпечення доступності освіти для дітей з обмеженими фізичними можливостями;
 • забезпечення прав учасників освітнього процесу;
 • демократизація моделі внутрішньогімназійного контролю;
 • забезпечення сучасною науково-методичною літературою та інформаційно-комп’ютерними ресурсами для оптимізації умов самоосвітньої діяльності педагогічних працівників школи-гімназії.

Становлення школи-гімназії як закладу інноваційного типу відбувається в умовах реалізації системних досліджень та впроваджень родзинок кращих надбань ППФ крізь призму реалізації методичних проектів: «Оновлена школа», «Педагогічні кадри», «Програма фахового зростання майстерності педагога в умовах компетентнісного зорієнтованого навчання та виховання молоді», «Формування життєвих компетентностей в учнів початкової школи», «Шлях до майстерності (формування професійних компетенцій конкурентноспроможного молодого педагога)», «Програма стратегічного управління навчальним закладом», «Нові державні стандарти», «Інформаційно-освітнє середовище системи освіти школи-гімназії», «Профільне навчання», «Освіта без кордонів», «Виховуємо майбутнє європейської країни – України», завданнями яких є оновлення змісту освіти, розробка й апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання й виховання, поєднання навчально-виховного процесу з науково-методичною та експериментальною роботою, використовуючи разом із організаційними методами й формами організації навчальних занять інноваційні технології навчання.

Аналіз навчально-виховного процесу навчального закладу за 2016-2017 навчальний рік свідчить про динаміку навчальних досягнень учнів та ріст фахової майстерності педаколективу, особливості впливу навчального процесу на соціальну адаптацію учнів. Виховна робота в школі-гімназії здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», який наголошує, що основною метою освіти є формування всебічно розвиненої людини як вищої цінності суспільства. У зв’язку з цим циклограма внутрішкільного контролю передбачає контроль за виконанням навчальних програм, за змістом програмового матеріалу з кожної теми й записами в класних журналах, за виконанням практичної частини. Всі аналітичні матеріали узагальнюються наказами по навчальному закладу. Системний внутрішкільний контроль дав можливість підвищити відповідальність кожного вчителя за якість його навчально-виховної роботи, що є однією з ефективних форм методичної роботи, головне завдання якого – дотримання, здійснення вчителями вимог документів державного рівня, навчальних планів і програм, форм та методів навчального процесу, що сприяє забезпеченню високого  якісного рівня освітніх послуг, формуванню конкурентоспроможних розвинених особистостей.

Пріоритетними питаннями в діяльності школи-гімназії були:

 • впровадження інтерактивних технологій в навчально-виховний процес та їхня роль у формуванні ключових компетенцій учнів;
 • робота педагогічного колективу з обдарованими дітьми; інклюзивна освіта;
 • здоровязбережувальні технології у навчально-виховному процесі;
 • шляхи створення сприятливих умов розвитку ідивідуальної траєкторії особистості;
 • система роботи школи-гімназії щодо запобігання правопорушенням і злочинності серед учнів закладу;
 • створення та впровадження в практику роботи моделі ефективної системи учнівського управління закладом.

Виходячи з цього:

Місія навчального закладу:

 • створення сучасного освітнього середовища з метою цілісного розвитку особистості, яка володіє системою знань як синтезу науки, культури, освіти, життєвими компетенціями;
 • створення в навчальному закладі атмосфери прагнення до успіху, творчості усіх суб’єктів навчально-виховного процесу;
 • упровадження акмеологічної системи виховання, мета якої – формування життєвої стратегії стійкого розвитку моральної особистості.

Мета навчального закладу:

 • оптимальна організація особистісно зорієнтованого навчання як складова реалізації методичного проекту «Програма стратегічного управління навчальним закладом (2015-2018 н.р.)»;
 • узагальнення шляхів, форм, засобів та умов, які забезпечують якісну організацію навчально-виховного процесу крізь призму фахової майстерності педагогів школи-гімназії;
 • створення сприятливого середовища для забезпечення рівного доступу до здобуття якісної загальноосвітньої підготовки учнів, для всебічного розвитку особистості на засадах загальнолюдських та національних цінностей;
 • реалізація шляхів компетентнісного навчання відповідно до вимог Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти.

Актуальність цих питань полягає у створенні:

 • умов для забезпечення стабільної роботи школи-гімназії в режимі розвитку:
 • розвиток навчального закладу на основі вдосконалення методів та прийомів, технологій навчання, розширення інформаційно-комунікаційної технології, що сприяє формуванню практичних умінь й навичок аналізу інформації;
 • оптимізація кадрового забезпечення, формування системи психологічної та правової освіти, підвищення компетентності педагогічних працівників;
 • впровадження дистанційного навчання в освітню систему школи-гімназії;
 • інформаційно-навчального середовища системи освіти школи-гімназії:
 • модернізація навчальних комп’ютерних комплектів у навчальному закладі;
 • забезпечення впровадження інноваційних методик і технологій у практику роботи педагогічних працівників;
 • створення єдиної медіатеки електронних фахових видань;
 • забезпечення інформаційного наповнення рубрик шкільного сайту;
 • створення класних та індивідуальних web-сайтів, блогів педагогів та предметних кафедр;
 • шляхів сучасної структури та змісту позанавчальної освіти, розвитку мережі та підвищення якості позанавчальної освітньої діяльності школи-гімназії шляхом надання підтримки й забезпечення розвитку мережі гуртків, секцій, клубів; створення умов та можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку учнівської молоді.

Алгоритм діяльності закладу полягає у:

 • забезпеченні прав дітей на якісну освіту, удосконалення змісту, організаційних форм, методів і технологій управлінської діяльності, створення конкурентоздатного навчального закладу;
 • формування системи виховної роботи як важливого чинника становлення громадянина України, успішної особистості;
 • підвищення комфортності учнів у школі-гімназії та їхньої пізнавальної активності й навчальних можливостей; наявність високої пізнавальної та навчальної мотивації; зростання показників академічних успіхів школярів;
 • створенні оптимальних умов для творчого розвитку особистості кожного вчителя та учня, формування предметних знань та вмінь як основи ключових компетентностей;
 • сприяння соціальному, емоційному та когнітивному розвитку школярів, що перебувають на інклюзивному навчанні.

Очікувані результати:

І. Організаційно-педагогічне спрямування:

 • оновлення змісту навчання, виховання та побудова їх на концептуальній основі новаторських освітніх технологій;
 • ефективне управління навчально-виховним процесом та професійним розвитком педагогів крізь призму реалізації методичних проектів;
 • зростання конкурентоздатності навчального закладу в соціумі міста;
 • забезпечення умов для участі педагогів у конкурсах професійної майстерності, здіснення дослідницько-експериментальної та інноваціної діяльності;
 • створення єдиного інформаційно-навчального простору для розвитку та підтримки обдарованої учнівської молоді;
 • впровадження дистаційного навчання в освітню систему школи;
 • забезпечення відповідності сучасним санітарно-гігієнічним, інженерно-технічним вимогам безпечних і комфортних умов навчання та життєдіяльності всіх учасників навчально-виховного процесу.

ІІ. Науково-методичне спрямування:

 • створення моделі розвитку школи-гімназії крізь призму вдосконалення практичних методично-педагогічних напрацювань та ефективної взаємодії професійної педагогічної спільноти, громадськості, влади у розв’язання освітніх проблем;
 • розвиток школи-гімназії крізь систему активного впровадження в практику роботи проектних технологій та реалізації методичних проектів «Програма стратегічного управління навчальним закладом», «Програма національно-патріотичного виховання учнів закладу на період 2015-2018 н.р.»;
 • створення моделі взаємодії педагога з учнями шляхом інтеграції інноваційних педагогічних технологій у спільну діяльність закладу;
 • систематизація й узагальнення педагогічного досвіду вчителів школи-гімназії;
 • організація внутрішньої системи підтримки обміну досвідом у галузі ІКТ;
 • удосконалення організаційно-методичних, психолого-педагогічних та інформаційно-технологічних умов реалізації профільного навчання;
 • використання психологічних методик у допрофільний період для визначення рівня готовності учнів допрофільного навчання та їхнього професійного спрямування;
 • моніторинг навчальних досягнень учнів з предметів; зростання досягнень у предметних олімпіадах різного рівня; вивчення ефективності профільного навчання за результатами ЗНО.

 ІІІ. Методико-координаційне спрямування:

 • реалізація освітньої політики через упровадження компетентнісного підходу до навчання та виховання;
 • забезпечення психолого-педагогічного та методичного супроводу організації життєдіяльності учнів, здійснення системного моніторингу фізичного й психічного здоров’я школярів;
 • формування професійно-компетентної особистості, здатної до суспільного життя та співпраці в громадянському суспільстві;
 • модернізація ресурсного матеріально-технічного, кадрового, науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу та формування сучасної шкільної інфраструктури;
 • чітке дотримання нормативно-правової бази для реалізації програми розвитку.

Аналіз діяльності педколективу за 2016-2017 н.р. (звіт адміністрації залкаду від 13 травня 2017 року) свідчить про досягнення мети, передбаченої річним планом на відповідний навчальний рік та вирішення наступних стратегічних завдань:

 • вдосконалення структури й оновлення змісту науково-методичної роботи з педагогічними кадрами на основі діагностування та широкої диференціації;
 • освноєння та впровадження інноваційних технологій та інтерактивних методів навчання, орієнтація на актуальні проблеми соціальної теорії та практики;
 • оволодіння алгоритмаи творчого процесу й побудова відповідних моделей різноманітних творчих рішень про створення найсприятливіших умов для творчої діяльності педагогів;
 • забезпечення можливості реалізації вчителями своїх здібностей у найважливішій сфері його життєдіяльності – трудовій, зокрема у навчально-виховному процесі, пізнавальній роботі з учнями, системи підвищення кваліфікації з метою самоутвердження вчителя, розвитку в нього почуття самоповаги;
 • створення творчих груп вчителів з метою активізації впровадження в практиці роботи елементів ППД та сприяння зростанню успішності учнів;
 • підвищення комфортності учнів у школі-гімназії та їхньої пізнавальної активності й навчальних можливостей, наявність високої пізнавальної та навчальної мотивації; зростання показників академічних успіхів школярів;
 • забезпечення умов для оптимального здійснення інноваційного процесу й досягнення власного рівня його результативності.

За наслідками олімпіадного руху навчальний заклад посів 4 місце серед навчальних закладів міста, а фахові конкурси вчителів та участь школи-гімназії в конкурсах Всеукраїнського та міжнародного рівня (див. наказ «Підсумки методичної рроботи в 2016-2017 н.р.») свідчать про те, що Концепція розвитку навчального закладу відображає пріоритети діяльності:

 • запровадження компетентнісного зорієнтованого підходу в освіті як основи формування життєспрямованої самодостатньої особистості;
 • організація профільного та допрофільного навчання;
 • запровадження ІКТ та дистанційної освіти в навчальний процес;
 • упровадження моніторингу якості освіти учнів у контексті ЗНО.

Ці питання стали основою методичного проекту «Професійна компетентність вчителя», метою якого було дослідження, узагальнення рівня професійної підготовки вчителя, рівень його компетентності в психолого-педагогічних уміннях, спеціальних профільних знаннях та ступінь об’єктивності оцінювання його роботи. Беручи до уваги, що Національною доктриною розвитку освіти України затверджено стратегію прискореного, випереджаючого, інноваційного розвитку освіти та науки, забезпечення самоствердження та самореалізації особистості вчителя як головної особи в формуванні підростаючого покоління, у школі-гімназії розроблено методичний проект «Програма стратегічного управління навчальним закладом» метою якого є:

 • узагальнення основних шляхів, форм, засобів та умов, які забезпечують якісну організацію навчально-виховного процесу крізь призму фахової майстерності педагогів;
 • створення сприятливого середовища для забезпечення рівного доступу до здобуття якісної загальноосвітньої підготовки учнів, всебічного розвитку особистості на засадах загальнолюдських та національних цінностей, реалізація ідей компетентнісного навчання відповідно до вимог Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти.

2016-2017 навчальний рік був періодом реалізації другого етапу проекту, який забезпечив пріоритетність системи пошуку, навчання,виховання та підтримки обдарованих дітей як важливого чинника формування умов для становлення особистості, збереження та розвитку потенціалу нації.

Протягом року відбулося:

 • забезпечення управлінських рішень щодо реалізації основних завдань проекту крізь рішення педагогічної ради, ради школи-гімназії, батьківських комітетів класів, загальношкільної батьківської конференції, наказів по НВК;
 • вивчено освітні потреби учасників НВП, громадської думки, запитів професійно-технічних та вищих навчальних закладів, вимог ринку праці й організовано роботу НВК відповідно до нової мети;
 • організована робота НВК щодо формування мотивації діяльності всіх учасників закладу, здійснено чіткий розподіл обов’язків, установлено межі повноважень та відповідальності;
 • реорганізовано шкільну бібліотеку в бібліотечно-інформаційний центр, здійснюється інформаційно-бібліографічний супровід проведення тижнів фахової майстерності вчителів;
 • відбувається модернізація навчальних комп’ютерних комплексів (каб. №16,26);
 • створено 40 блогів учителів та створено блог закладу, оновлено сайт школи-гімназії;
 • 45% педагогічного складу та учнів школи ІІІ ступеня залучено до участі у міжнародних освітніх програмах, проектах, конкурсах.

Підтвердженням цього є накази по НВК:

 • №284 від 30.08.2016р. «Про роль, місце професійної компетентності педагогів школи-гімназії в забезпеченні конкурентноспроможності навчального закладу»;
 • №289 від 31.08.2016р. «Про матеріально-технічну та навчально-методичну базу як чинник забезпечення успішного функціонування школи-гімназії»;
 • №315 від 02.09.2016р. «Про організацію роботи з молодими та малодосвідченими вчителями в 2016-2017 навчальному році»;
 • №325 від 05.09.2016р. «Про організацію виховної роботи в закладі в 2016-2017 навчальному році»;
 • №326 від 05.09.2016р. «Про результативність роботи педагогічного колективу закладу за 2015-2016 навчальний рік»;
 • №441 від 31.10.2016р. «Про заходи модернізації початкової школи на засадах нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти на період 2016-2018 роки»;
 • №476 від 14.11.2016р. «Про організацію роботи педагогічного колективу закладу щодо соціалізації шкільного середовища з метою входження особистості в інформаційне та культурне соціальне оточення»;
 • №523 від 12.12.2016р. «Про вивчення підсумків обласного моніторингу стану впровадження оновлених навчальних програм початкової школи в загальноосвітніх навчальних закладах міста та прийняття відповідних рішень».

Концепція розвитку школи-гімназії відображає основні пріоритети діяльності педагогічного колективу та є стратегічним виміром виконання річного, перспективного планів, забезпеченням життє\вого успіху завдяки наполегливій праці, володіння мистецтвом співпраці. Концепція розвитку школи-гімназії розроблена з урахуванням сучасного рівня реалізації педагогічних проблем і конкретних можливостей навчального закладу, містить проблемний аналіз освітньої ситуації та завдання для вдосконалення внутрішкільного управління. Підтвердженням цьому є виконання другого етапу методичного проекту «Програма фахового зростання майстерності педагога в умовах компетентнісного зорієнтованого навчання та виховання молоді» у результаті якого:

 • створено умови для активізації роботи та системи предметних й педагогічних майстерень з метою формування цінностей у структурі особистості учня, зокрема значущості загальної культури й інтелектуального розвитку та самореалізації в соціумі;
 • налагоджена система вивчення реальних потреб, нахилів, здібностей учнів та трансформація їх у зміст діяльності;
 • створення умови для творчої роботи та розвитку професійної майстерності вчителя крізь забезпечення оптимального навантаження, удосконалення методичної роботи, формування нового професійного мислення.

Протягом 2016-2017 навчального року управлінська діяльність адміністрації школи-гімназії в ракурсі нововведень полягала в раціональному розподілі обов’язків між членами відповідно до інших функціональних обов’язків та наданні їм повноважень щодо управління інноваційними процесами. Контрольно-аналітична діяльність адміністрації, що працює в інноваційному режимі, реалізовувалася за такими програмами:

 • розробка скоординованого плану контролю стану інноваційних процесів у навчальному закладі та їх результативність, у якому означено об’єкти, зміст, форми, терміни контролю, підбиття підсумків;
 • відвідування уроків та їх аналіз; моніторингові дослідження проміжного та кінцевого результатів інноваційних процесів у школі;
 • визначення форм обговорення результатів перевірки стану впровадження новацій та їх результативності (засідання педагогічних рад, методичних об’єднань учителів, педагогічних читань, публікації в пресі, презентації проектів тощо);
 • участь в міжнародних, Всеукраїнських науково-практичних семінарах, конференціях, проектах.

Відповідно до Статуту комунального закладу, Концепції розвитку закладу, перспективного та річного планів роботи здійснюється внутрішкільний контроль як одна з функцій управління, що має стратегічну спрямованість та відображає пріоритети розвитку закладу. Система внутрішкільного контролю постійно оновлюється й забезпечується документами планування роботи: річним планом, графіком внутрішкільного контролю, розкладом уроків, графіком роботи гуртків, секцій, щотижневим плануванням, циклограмами з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Основним завданням внутрішкільного контролю – всебічне вивчення та аналіз оцінювання досягнутих результатів, запобігання можливим помилкам, координація зусиль відповідно до таких визначених завдань:

 • накопичення оперативної та стратегічної складової інформаційного простору навчального закладу;
 • своєчасне виявлення й виправлення, запобігання збоям, помилкам, недолікам у організації та реалізації педагогічного процесу;
 • допомога вчителям у підвищенні педагогічної майстерності, оволодінні сучасними технологіями, ефективними методиками навчання й виховання;
 • поширення педагогічного досвіду.

Протягом навчального року в школі-гімназії здійснювалися тематичний, попереджувальний, класно-узагальнюючий, персональний контроль, результати якого висвітлювалися в наказах, обговорювалися на засіданні методичних рад, методичних об’єднань, нарадах при директорові, педагогічних радах. Всього за 2016-2017 навчальний рік було видано – 621 наказ з основної діяльності закладу. Все грунтовнішими за глибиною аналізу діяльності закладу стає творчий звіт директора та членів адміністрації перед батьківською громадою, який є підведенням підсумків за навчальний рік в питанні ефективності та раціональності прийнятих рішень щодо стратегії розвитку школи-гімназії. Звіт від  13.05.2017 року завершився оцінкою організаційно-педагогічних форм діяльності та визначив ключові проблеми для подальшого розвитку з урахуванням певних уроків, рекомендацій та тенденцій впровадження інноваційних технологій. Найбільш ефективними і популярними серед інтенсивних технологій є організаційно-ділові ігри в різних модифікаціях, універсальність яких визначається її базовими характеристиками: ділове спілкування, продуктивна, творча діяльність, інтелектуальна конкуренція. Такий процес організації внутрішкільного контролю сприяє підвищенню фахової майстерності педагогічних кадрів та є запорукою успішної реалізації методичного проекту «Шлях до майстерності (формування професійних компетенцій конкурентоспроможного молодого спеціаліста)».

Таким чином, система внутрішкільного контролю та управлінської діяльності щорічно оновлюється (за необхідністю), має стратегічну спрямованість та відображає пріоритети розвитку навчального закладу.

Позитивні тенденції:

 • оновлення змісту освіти, розробка та апробація нових педгогічних технологій, методів і форм навчання та виховання;
 • поєднання навчально-виховного процесу з науково-методичною та експериментальною роботою, поєднання традиційних форм та методів організації навчальних занять з інноваційними технологіями навчання.

Негативні тенденції:

 • недостатній рівень навчальних досягнень учнів 7-9-х, 10-х класів з математики, англійської мови, фізики;

Проблема, що потребує вирішення:

 • зниження мотивації навчання учнів 8-9-х класів;
 • відсутність уваги педпрацівників до питання корекційної роботи з учнями, що потребують диференціації та індивідуалізації.

Шляхи вирішення проблеми:

 • питання особистісно-зорієнтованого навчання має стати домінантою у визначенні критеріїв професійності педагогів;
 • застосування у практичній діяльності педагогів форм та методів, що формують життєві компетентності та сприяють соціокультурному розвитку особистості;
 • спонукати школярів до творчої дослідницької праці, формувати навички практичного застосування набутих знань у життєвих ситуаціях.

Аналіз діяльності педагогічного колективу за 2016-2017 навчальний рік у питанні актуальності та необхідності впровадження нових методик як фактор підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу, сконцентрував увагу адміністрації, голів методичних об’єнань на реалізацію основних напрямків методичної роботи (забезпечення професійною інформацією, підтримка в підготовці до атестації, захисту презентації родзинок фахової майстерності, виступах на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, педагогічних читаннях, методичних об’єднаннях; організація підвищення кваліфікації вчителів). Накази по НВК:

 • №330 від 06.09.2016р. «Про організацію методичної роботи в 2016-2017 навчальному році»;
 • №359 від 19.09.2016р. «Про підготовку та проведення моніторингу знань учнів 5-х та 10-х класів»;
 • №361 від 19.09.2016р. «Про створення атестаційної комісії»;
 • №381 від 30.09.2016р. «Про підсумки атестації робочих місць»;
 • №382 від 01.10.2016р. «Про організацію та проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад»;
 • №384 від 01.10.2016р. «Про тематику робіт учасників МАН на 2016-2017 н.р.»;
 • №396 від 10.10.2016р. «Про організацію стану викладання рос.мови в початковій школі»;
 • №410 від 12.10.2016р. «Про підсумки моніторингу к.р.учнів 5-х класів з укр.мови та математики»;
 • №417 від 18.10.2016р. «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2016-2017 н.р.»;
 • №441 від 31.10.2016р. «Про затвердження заходів щодо модернізації початкової школи»;
 • №442 від 31.10.2016р. «Про організацію виконання рішень Клегії від 22.06.2016р. протокол №3»;
 • №445 від 01.11.2016р. «Про перевірку ведення класних журналів учителями 1-4-х класів»;
 • №446 від 01.11.2016р. «Про перевірку ведення класних журналів учителями 10-11-х класів»;
 • №447 від 01.11.2016р. «Про підготовку та проведення ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад»;
 • №450 від 01.11.2016р. «Про підсумки перевірки класних журналів 5-8 класів»;
 • №473 від 14.11.2016р. «Про вивчення стану викладання економіки у школі ІІІ ст.»;
 • №479 від 14.11.2016р. «Про вивчення стану викладання художньої культури»;
 • №480 від 15.11.2016р. «Про вивчення стану викладання інформатики»;
 • №491 від 21.11.2016р. «Про обсяг домашніх завдань для учнів початкової школи»;
 • №523 від 12.12.2016р. «Про вивчення підсумків обласного моніторингу в початковій школі»;
 • №546 від 26.12.2016р. «Про стан ведення особових справ учнів 1-11 кл.»;
 • №550 від 29.12.2016р. «Про стан викладання інформатики в початкових класах»;
 • №551 від 29.12.2016р. «Про підсумки вивчення російської мови в початковій школі»;
 • №552 від 30.12.2016р. «Про стан викладання художньої культури»;
 • №20 від 13.01.2017р. «Про підсумки навч.досягнень учнів 5-11 кл. за І семестр»;
 • №024 від 16.01.2017р. «Про підготовку моніторингового дослідження в початковій школі»;
 • №052 від 30.01.2017р. «Про проведення моніторингу результативності підвищення кваліфікації пед.працівників»;
 • №173 від 10.04.2017р. «Про підсумки атестації пед.працівників, які атестувались атестаційною комісією ДО»;
 • №267 від 31.05.2017р. «Про підсумки навчальних досягнень учнів школи І ступеня»;
 • №273 від 01.06.2017р. «Про перевірку класних журналів 1-4 класів»;
 • №291 від 12.06.2017р. «Про підсумки ДПА в 9-х класах»;
 • №296 від 16.06.2017р. «Про підсумки проведення фронтального контролю з музичного мистецтва в початковій школі»;
 • №305 від 26.06.2017р. «Підсумки ДПА 11 клас»,

розкривають зміст та характер методичної роботи, що сприяє самоактуалізації та самореалізації творчого потенціалу вчителя та підвищення якості знань учнів в умовах компетентнісно зорієнтованого підходу до учасників навчально-виховного процесу.

Позитивні тенденції:

 • методична робота організована згідно з перспективним планом розвитку закладу, що має поступовий, системний характер та спрямована на підвищення професійного рівня та фахової майстерності вчителя.

Проблема, що потребує вирішення:

 • розробка власних науково-методичних та дидактичних матеріалів й публікація (преезнтація) у фахових виданнях.

Шляхи вирішення проблеми:

 • залучення творчих груп учителів до участі в наукових і соціальних проектах міста, області, України та світу;
 • активізація взаємодії з науковими інститутами й іншими навчальними закладами щодо проведення спільних науково-методичних семінарів, конференцій;
 • продовжити практику проведення шкільного конкурсу «Краща методична асоціація».

Формуючи та вдосконалюючи професійні компетенції конкурентоспрямованого педагога, який забезпечить єдність інтелектуального, фізичного й морального розвитку учня, здатного продуктивно мислити, бути компетентною соціально зрілою особистістю, прискорюючи процес адаптації молодих спеціалістів до навчально-виховної діяльності в закладі, протягом 2016-2017 навчального року було проведено наступні педагогічні ради:

 • серпень 2016 р. – «Про стан готовності навчально-виховного закладу до здійснення інноваційної діяльності в сучасних умовах реформування освіти» (відп. – Тітова Н.А.) ;
 • жовтень. 2016 р. – «Соціалізація шкільного середовища – запорука мобільного входження особистості в інформаційне та культурне соціальне оточення» (відп. Кашіріна І.І.);
 • січень 2017 р. – «Внутрішкільний контроль та керівництво як основні функції управління соціально-педагогічною системою» (відп. Шинкевич В.І., Важова О.Й.);
 • березень 2017 р. – «Мотивація досягнення успіху в навчанні школярів та вплив фахової майстерності учителя на досягнення результату» (відп. Загородня Г.В., Бортник Н.М.),

на яких вивчалися, аналізувалися та прогнозувалися результати, розглядалися наступні питання:

 • підвищення якості навчання й виховання учнів крізь моніторингові дослідження;
 • підвищення мотивації вчительського й учнівського колективів до творчого розвитку й самоосвітньої діяльності;
 • підвищення якості знань крізь призму ефективності сучасного уроку;
 • підвищення продуктивності співпраці учасників навчально-виховного процесу;
 • удосконалення управлінської діяльності з контролю за якістю навчання учнів.

Таким чином, в НВК розроблено та впроваджено в роботу дієву технологію планування й реалізації навчально-виховного процесу на підставі аналітичної діяльності й моніторингової системи досліджень навчальних досягнень учнів з усіх предметів та в розрізі паралелей класів, участі педагогів в конкурсах фахової майстерності та презентації власного педагогічного продукту.

Позитивні тенденції:

 • залучення всіх суб’єктів навчально-виховного процесу до планування діяльності закладу;
 • підвищення якості аналітичної діяльності за результатами розвитку предметних кафедр;
 • активне впровадження в практику роботи новітніх педагогічних технологій;
 • моніторинг якості освіти;
 • формування нових підходів щодо створення сучасних форм навчання на базі існуючих ІКТ;
 • створення банку електронних засобів навчання.

Проблема, що потребує вирішення:

 • недостатній рівень активності серед учителів у питанні створення сприятливих умов на уроці та в позаурочний час, що гарантують реалізацію освітніх програм й інтелектуальний, творчий розвиток учнів.

Шляхи вирішення проблеми:

 • активізація та модернізація форм роботи творчих груп вчителів щодо впровадження в практику роботи елементів ППД, ІКТ;

створення системи стимулів щодо ефективної професійної діяльності, підвищення педагогічної майстерності та творчої активності.

Кадрова політика школи-гімназії будується з урахуванням розвитку, досягнень, впровадження новітніх технологій, практики освітянських реформ шляхом підвищення професійних вимог до вчителя, що обумовлюється інтенсивністю оновлення, модернізації основних компонентів освітнього процесу. Тому якісному добору та розподілу кадрів адміністрація закладу приділяє досить велику увагу. У 2016-2017 навчальному році в закладі працювали 97 педагогічних працівника, з них мають:

І. –  вищу педагогічну освіту – 93   (96,7%)

 • неповну вищу освіту – 4 (3,3%)

ІІ. Педагогічний стаж працівників складає:

 • до 3 років – 4 (4,1%)
 • від 3 років до 10 років – 16 (16,5%)
 • від 10 років до 20 років – 31 (32%)
 • від 20 років і більше – 46 (47,4%)

ІІІ. Розподіл колективу за віком:

 • до 30 років – 21 (22,3%)
 • від 31 до 40 років – 26 (27,7%)
 • від 41 до 50 років – 25 (26,6%)
 • від 51 до 60 років – 19 (20,2%)
 • понад 60 років – 3 (3,2%)

ІV.  Якісний склад педагогічного колективу:

Всього пед. працівни-ків

спеціаліст «спеціаліст ІІ категорії» «спеціаліст І категорії» вища категорія вища категорія, «старший вчитель»

вища категорія, «вчитель-методист»

97

12 21 6 58 14

26

Підвищення освітнього рівня працівників є першочерговим завданням адміністрації школи-гімназії. Тому цілеспрямовано професійному саовдосконаленню педагогічних кадрів надається підвищена увага. Однією з форм підвищення кваліфікації є курсова перепідготовка, яка відбувається планово з урахуванням побажань педапрацівників щодо змісту, методів, форм проходження курсів. У школі-гімназії складено перспективний план курсової перепідготовки вчителів. Паралельно з цим широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності. У систему методичної роботи включено заходи, що сприяють підвищенню кваліфікації: конференції, семінари, педагогічні ради, презентації ППД, майстер-класи, чому сприяє реалізація методичного проекту «Програма фахового зростання майстерності педагога в умовах компетентнісно зорієнтованого навчання та виховання молоді».

Таким чином, формування ключових компетенцій вчителя є пріоритетним напрямом системи підвищення кваліфікаційного рівня.

Так, в 2016-2017 навчальному році пройшли курси підвищення педагогічної майстерності 18 учителів залкаду, які презентували тему самоосвіти:

Як результат:

Вид медалі 2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 2016-2017 н.р.

9 клас (з відзнакою)

2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 2016-2017 н.р.
Золота 8 10% 8 10% 4 5% 4 4,2% 11 7,8% 11 8% 12 8,6% 14 11,6%
Срібна 1 1,3% 4 5% 1 1%

Кількість класів:

Школа

2014-2015

навчальний рік

2015-2016

навчальний рік

2016-2017

навчальний рік

2017-2018

навчальний рік

І ступеня

20

21 22

23

ІІ ступеня

26

26 26

26

ІІІ ступеня

7

7 8

8

ВСЬОГО 53 54 56

57

З них профільних:

2013-2014 навчальний рік 2014-2015 навчальний рік 2015-2016 навчальний рік 2016-2017 навчальний рік 2017-2018 навчальний рік
напрямок 2 4 4 4
української філології – 2

інформаційно-технологічний – 1

правовий – 1

історико-правовий – 1

універсальний (з вивченням двох іноземних мов) – 2

української філології – 2

інформаційно-технологічний – 1

правовий – 1

історико-правовий – 1

універсальний (з вивченням двох іноземних мов) – 1

української філології – 2

інформаційно-технологічний – 1

історико-правовий – 2

 

української філології – 1

інформаційно-технологічний – 1

економіко-математичний – 1

історико-правовий – 1

лінгвістичний – 1

 інформаційно-технологічний – 1

суспільно-гуманітарний – 1

лінгвістичний – 1

Загальний підсумок по профільних класах:

2013-2014

навчальний рік

2014-2015

навчальний рік

2015-2016

навчальний рік

2016-2017

навчальний рік

% успішності % якості знань % успішності % якості знань % успішності % якості знань % успішності % якості знань
100% 55,4% 97,62% 59,76% 97,4% 49,1% 98,3% 58,61%

Загальні підсумки НВК за 2016-2017 навчальний рік:

 • на 05.09.2016 року навчалось 1605 учнів, на кінець 2016-2017 навчального року – 1591 учні;
 • атестовано – 1415 (без 1-х класів).

З них:

школа Якість навчання Успішність
2014-2015 н.р. 2015-2016

н.р.

2016-2017

н.р.

2014-2015 н.р. 2015-2016

н.р.

2016-2017

н.р.

к-ть учнів % к-ть учнів % % % % % %
І ступеня 405 100% 446 100% 667 100% 100% 100% 100%
ІІ ступеня 809 98% 761 98% 742 52,94% 100% 100% 100%
ІІІ ступеня 151 100% 159 95,6% 182 60,03% 100% 100% 100%

Результати атестації педагогічних працівників закладу:

  2013 2014 2015 2016 2017
«вчитель-методист» 25 27 29 30 26
«старший вчитель» 14 16 14 15 14
«спеціаліст вищої категорії» 62 61 59 60 58
«спеціаліст І категорії» 11 13 9 10 6
«спеціаліст ІІ категорії» 18 15 17 17 21
«спеціаліст» 27 21 15 14 12

Позитивні тенденції: самозорієнтована модель реалізації методичного проекту спрямована на створення ситуації успіху, що означає:

 • діагностика освітніх запитів;
 • якість впровадження в практику роботи ІКТ;
 • науково-дослідно та пошукова робота;
 • профілізація навчання;
 • самореалізація в предметних олімпіадах та професійних конкурсах;
 • створення атмосфери конструктивної конкуренції;
 • громадська активність;
 • створення авторських програм та посібників.

Проблема, що потребує вирішення:  оновлення змісту шкільної освіти крізь систему впровадження сучасних засобів діагностики та оцінювання якості знань, створення базових і спеціалізованих комп’ютерних програм, електронних підручників, аудіо та відеозасобів навчання.

Шляхи вирішення проблеми:

 • створення для активізації роботи та системи предметних й педагогічних майстерень з метою формування цінностей у структурі особистості учня, зокрема значущості загальної культури й інтелектуального розвитку та саореалізації в соціумі;
 • створення умов для творчої роботи та розвитку професійної майстерності вчителя крізь забезпечення оптимального навантаження, удосконалення методичної роботи, формування нового професійного мислення.

Очікувані результати:

 • забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів громадськості;
 • забезпечення оновлення змісту науково-методичної роботи в умовах упровадження моделі мережевої взаємодії шляхом широкого впровадження ІКТ;
 • створення творчого мікроклімату в навчальному закладі;
 • забезпечення участі учнів, учителів в різноманітних фахових, предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах, фестивалях;
 • публікація-презентація досягнень, інноваційних технологій на шпальтах фахових видань.

Одним із найголовніших шляхів роботи з педагогічними кадрами є орієнтація та здійснення на достатньому рівні методичної роботи. Основним критерій визначення її ефективності – результативність навчального процесу, якісні показники ДПА, ЗНО.

Методична робота педагогічного колективу навчального закладу була спрямована на вирішення  та виконання таких завдань:

 • підвищення соціального статусу вчителя, зміцнення навчально-матеріальної бази освітніх закладів;
 • спрямування змісту і форм методичної роботи на виконання Закону України «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти України;
 • аналіз педагогічної діяльності педагогічних працівників, визначення потреби в підвищенні їх професійної кваліфікації та педагогічної майстерності;
 • гуманізація і демократизація навчально-виховного процесу;
 • визначення змісту й форм роботи з урахуванням рівня підготовки й компетентності педагогічних кадрів;
 • сприяння розвитку творчого потенціалу кожного вчителя;
 • розвиток традиційних і пошук нових високоефективних форм та змісту науково-методичної роботи, забезпечення її спрямованості відповідно до економічних, політичних, соціальних і культурних умов розбудови і становлення школи нового типу;
 • пропаганда досягнень науки і техніки;
 • активізація науково-дослідницької роботи педагогів та учнів через діяльність гімназійної філії МАН, Шкільного наукового товариства «Пошук», Малого наукового товариства «Совенятко» (сприяння розвитку і формуванню творчої та наукової еліти);
 • створення постійнодіючої системи пошуку, виявлення та розвитку обдарованих і здібних учнів, забезпечення максимально сприятливих умов для роботи вчителів з обдарованими учнями, сприяння зростанню результативності участі учнів у предметних олімпіадах і конкурсах;
 • вивчення та популяризація передового педагогічного досвіду творчих педагогів закладу, ознайомлення колективу із педагогічними досягненнями вчителів міста, області, України, світу;
 • підвищення педагогічної та загальної культури вчителя;
 • підвищення іміджу школи-гімназії.

У 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив працював над науково-методичною та педагогічною проблемою «Формування полікультурної, успішної, активної особистості шляхом впровадження інновацій у процеси навчання, виховання, управління». Методичні об’єднання вчителів працювали над наступними науково-методичними проблемами:

 • МО вчителів початкових класів – «Активізація пізнавальної діяльності та розвиток логічного мислення учнів початкової школи шляхом впровадження інноваційних технологій»;
 • МО вчителів природничо-географічних наук – «Нестандартні форми навчання й виховання як спосіб творчої діяльності вчителя та учня. Диференційований підхід як фактор гуманізації навчально-виховного процесу»;
 • МО вчителів української мови та літератури – «Формування успішної, самодостатньої особистості засобами інноваційних технологій на уроках української мови та літератури»;
 • МО вчителів російської мови і літератури, зарубіжної літератури – «Удосконалення якості навчально-виховного процесу шляхом використання традиційних та впровадження інноваційних технологій навчання і виховання, спрямованих на всебічний розвиток дитини»;
 • МО вчителів іноземних мов – «Розвиток творчої особистості учня крізь призму творчості вчителя»;
 • МО вчителів математики, фізики, економіки й інформатики – «Педагогічні аспекти модернізації математичної освіти, розвиток креативної особистості шляхом формування життєвих компетенцій школярів»;
 • МО вчителів історії та права – «Впровадження інновацій та використання технології критичного мислення на шляху формування активної життєвої позиції учнів»;
 • МО вчителів обслуговуючої праці, трудового навчання та образотворчого мистецтва – «Відновлення народних традицій у декоративному мистецтві»;
 • МО вчителів фізичної культури та музики – «Творче осмислення теорії та існуючої практики фізичного виховання. Креативність широкого кола методів навчання та виховання. Прогресивні форми організації занять згідно з реальними руховими можливостями учнів».

Протягом навчального року школа-гімназія  працювала в рамках загальношкільних проектів «Ефективний педагог», «Обдарованість», «Від успішного учня в школі – до успішної кар’єри», «Модель випускника гімназії», «Школа і сім’я», «Вічні цінності очима дітей». Усі вони націлені на створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, духовного, морально-естетичного, фізичного розвитку учнів;

використання нових навчальних планів, програм, підручників для розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді; підвищення професійної майстерності та педагогічної культури вчителя; надання психолого-педагогічної допомоги батькам у вирішенні проблем сімейного виховання.

Щоб робота закладу була більш ефективною, проводився постійнодіючий психолого-педагогічний консиліум на тему «Діагностика – психолого-педагогічний ключ до розуміння особистості учня і спосіб вироблення моделі роботи з кожним конкретним колективом». Психологи школи систематично анкетували дітей, учителів, батьків. Ця діагностика допомагає краще зрозуміти проблеми дитячого й педагогічного колективу, вивчити позицію батьків з тої чи іншої проблеми.

Адміністрація закладу працює в рамках методичних проектів:

Член адміністрації Тема методичного проекту
Тітова Н.А. «Педагогічні кадри», «Оновлена школа», «Освіта без кордонів», «Інформаційно-навчальне середовище системи освіти школи-гімназії», «Програма стратегічного управління навчальним закладом»
Загородня Г.В. «Програма фахового зростання майстерності педагога в умовах компетентнісно-зорієнтованого навчання та виховання молоді»
Бортник Н.М. «Профільне навчання» та «Інклюзивна освіта»
Шинкевич В.І. «Формування професійних компетенцій конкурентоспроможного молодого педагога»
Важова О.Й. «Нові державні стандарти», «Формування ключових життєвих компетентностей  в учня початкової школи»
Кашіріна І.І. «Виховуємо майбутнє європейської країни – Україна».

Усі основні питання адміністрація вирішує спільно з методичною радою школи. Теми засідань методичних рад:

 1. «Вплив науково-методичної підготовки та професійної майстерності вчителя на результативність навчально-виховного процесу»:
 • «Аналіз роботи методичних об’єднань у 2015-2016 навчальному році. Основні завдання на 2016-2017 навчальний рік»;
 • «Про роботу МО та вчителів школи над науково-методичною проблемою навчального закладу «Формування полікультурної, успішної, активної особистості шляхом впровадження інновацій у процеси навчання, виховання, управління».
 1. «Про роботу з обдарованими дітьми».
 2. «Про хід атестації учителів у 2016-2017 навчальному році».

«Про шляхи реалізації загальношкільних проектів «Обдарованість», «Від успішного учня в школі – до успішної кар’єри», «Модель випускника гімназії», «Ефективний педагог», «Вічні цінності очима дітей».

Цікавими і плідними були педагогічні читання:

 1. «Освіта протягом життя: світовий досвід і українська практика»;
 2. «Атестація як засіб самореалізації особистості»;
 3. «Новітні тенденції сучасної шкільної педагогіки».

Згідно наказу ДОН ОДА №306 від 15-05.2017р. у 2016-2017 навчальному році за  ефективне впровадження інноваційних технологій в організацію навчально-виховного процесу, творчі звершення на освітянській ниві та вагомий внесок у справу виховання учня як особистості і громадянина педагогічний колектив школи-гімназії визнаний лідером ІІ регіональної виставки-презентації «Панорама освітніх інновацій». На VIII Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті 2016»  школа-гімназія висвітлила досвід роботи вчителя англійської мови  Качура В.О. над науково-методичною проблемою «Інноваційні технології як засіб гуманізації навчального процесу при вивченні іноземних мов» та виборола Золоту медаль, а на  Восьмій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти 2017» заклад презентував досвід роботи вчителів початкової школи над науково-методичною проблемою «Формування ключових життєвих компетентностей молодших школярів» та  був нагороджений Золотою медаллю (жовтень 2016р., березень 2017р.) В обласному конкурсі на грант Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької обласної ради  народних депутатів школа виграла ІІ місце (квітень 2017р.) Навчальний заклад посів І місце в міському конкурсі-огляді шкіл (серпень 2016р.) Школа-гімназія посіла ІІІ місце в міському конкурсі-огляді на кращий кабінет практичного психолога. Тітова Н.А., директор школи-гімназії,  стала  Лауреатом Міжнародного проекту «Україна й українці – цвіт нації, гордість країни». Шепета А.В., учитель російської мови, зарубіжної літератури стала Лауреатом Всеукраїнського конкурсу «Освітній Оскар» у номінації «Учитель зарубіжної літератури», переможцем міського та обласного етапів конкурсу «Творча скарбничка». Досвід учителя висвітлено в науково-практичній серії «Вінницької академії неперервної освіти»  та фаховій газеті «Зарубіжна література».  Певень Т.В., учитель історії, посіла ІІ місце в  обласному конкурсі «Кращий краєзнавчий посібник». Лазуренко О.А. виборола ІІ місце в міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2017» у номінації «Початкова школа».

Протягом навчального року на базі Вінницької академії неперервної освіти було вивчено, узагальнено і занесено до обласної картотеки «Педагогічні інновації» досвід учителя біології Бортник Н.М., учителя історії Певень Т.В. та учителя трудового навчання Дидяка Б.Я. У рамках поширення та впровадження досвіду даних учителів проведено три обласних науково-практичних семінари. Дидяк Б.Я. провів шість майстер-класів для слухачів ВАНО та студентів педуніверситету. Досвід роботи Богдана Ярославовича висвітлено на шпальтах журналу «Трудове навчання в школі».

Заклад презентував систему роботи  в рамках ХХVІ конференції «Європейські парадигми сучасної української освіти: реальний стан і перспективи», яка проходила під егідою  Асоціації керівників закладів освіти України (вересень 2016р.)

Педагогічні працівники закладу, знаходячись у постійному творчому пошуку,   беруть активну участь у  Всеукраїнських, обласних та міських семінарах. Так, у 2016-2017н.р. слід відзначити:

 • участь Тітової Н.А. у науково-практичних семінарах «Шляхи модернізації системи освіти в науково-педагогічному проекті «Інтелект України», які проходили під егідою Міністерства освіти та науки України, «Інституту модернізації освіти» (Київ, Харків, Вишгород; січень-квітень 2017р.);
 • участь Тітової Н.А., Загородньої Г.В. в роботі І регіонального фестивалю LEDFEST, у ході якого учителі закладу Шепета А.В., Самаруха О.В., Коваленко Л.В. презентували майстер-класи (листопад 2016р.);
 • участь учителя української мови та літератури Гелевань О.В. у роботі І регіонального фестивалю LEDFEST (грудень 2016р.);
 • участь учителів-словесників Шепети А.В., Коваленко Л.В., Самарухи О.В. у роботі VІ Всеукраїнського фестивалю «Мій особистісно-орієнтований урок» (ВАНО; жовтень 2016р.);
 • участь голови МО Яворського Г.М. в роботі Всеукраїнського семінару «Нові підходи до викладання математики» (ВАНО, жовтень, 2016р.);
 • участь Тітової Н.А., Загородньої Г.В., Бортник Н.М. у роботі Міжнародного форуму «Сучасний стан науки і освіти в Україні. Стратегія розвитку». У ході семінару учитель зарубіжної літератури Шепета А.В. презентувала майстер-клас (Київ; грудень 2016р.);
 • участь голови МО вчителів російської мови та зарубіжної літератури Петренко М.Д. в роботі Всеукраїнського тренінгу «Методи та форми роботи з обдарованими дітьми» (березень 2017р.);
 • участь учителя англійської мови Серкез В.О. у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі» (Київ, березень 2017р.);
 • участь учителя англійської мови Замкової О.С. у ІІІ Міжнародному форумі вчителів іноземних мов (Київ, квітень 2017 р.);
 • участь голови МО Яворського Г.М. у роботі обласного семінару «Проблеми викладання математики в школі» (ВАНО, квітень 2017). Геннадій Мечиславович брав участь у зустрічі з авторами нових підручників з математики для 9-го класу Захарійченком Ю.О. та Крижанівським О.О.;
 • учителі української мови закладу провели круглий стіл за участю представників Регіонального центру ЗНО на тему «Аналіз тестових завдань з української мови та літератури під час проходження ЗНО» (квітень 2017р.).

На базі навчального закладу було проведено ряд методичних заходів для учителів області та міста:

 • обласний науково-практичний семінар для вчителів фізики, де ділилися досвідом Сабардак І.Ю., Делечук Л.В. (вересень 2016р.);
 • обласний науково-практичний семінар для вчителів української мови та літератури, де представили відкриті уроки Сімакова А.П., Гелевань О.В.; Коваленко Л.В. та Самаруха О.В. презентували майстер-клас (жовтень 2016р.);
 • обласний науково-практичний семінар для вчителів математики, під час якого голова МО Яворський Г.М. охарактеризував роботу методичного об’єднання; Вітюк Р.М., Дегтяр Л.О. представили відкриті уроки; Сабардак І.Ю. презентувала змістовний проект (квітень 2017р.);
 • обласний науково-практичний семінар для учителів хімії, де Головатюк А.С. та Ванжула Н.В. представили увазі гостей дві науково-практичних конференції, які сприяють підвищенню мотивації до вивчення цієї складної науки (квітень 2017р.) .

Учителі школи-гімназії провели ряд методичних заходів для учителів міста:

 • у рамках педагогічної майстерні «Формування палітри здоров’я через використання елементів біоадекватної технології» учитель курсу «Основи здоров’я» міста Вінниця  ознайомилися з досвідом роботи Черняк Л.А. (жовтень 2016 р.);
 • у процесі підготовки до майбутньої освітньої реформи у рамках педагогічної майстерні «Формування ключових життєвих компетентностей у школярів початкової школи» презентувала систему роботи школа І ступеня (листопад, 2016 р.);
 • майстер-клас «Формування позитивного образу майбутнього і конструктивного цілепокладання» висвітлив систему роботи з даного питання практичного психолога школи Березюк Т.Є. (листопад 2016р.);
 • змістовний майстер-клас для молодих учителів української мови та літератури міста провели учителі словесності Гелевань О.В. та Похилько Л.В. (березень, 2017 р.);
 • учителі зарубіжної літератури познайомилися з досвідом роботи Шепети А.В. у ході педагогічної майстерні «Я роблю це так …» (березень, 2017 р.).

Активно працювали вчителі школи в рамках постійно діючого семінару «Інноваційні форми проведення уроку». 98% педагогів школи двічі на рік презентували свою фахову майстерність на відкритих уроках, форми яких відзначаються новизною і містять елементи творчого пошуку й знахідок. Цікаво і плідно пройшли предметні тижні, під час яких учителі намагалися зацікавити дітей та збагатити їх інтелектуальний потенціал. Матеріали роботи методичних об´єднань учителів за 2016-2017н.р. систематизовано та узагальнено в методичних вісниках «Родзинки фахової майстерності».

 

Висновок:

 • науково-методична робота виступає одним із домінуючих чинників, що прискорює формування педагогічного досвіду та підвищує якість освіти;
 • науково-методичний супровід моніторингу якості загальної середньої освіти координує діяльність шкільних методичних об’єднань учителів-предметників;
 • організація науково-методичної, дослідницької, експериментальної роботи визначає зміст, форми та методи підвищення кваліфікації педагогів.

Позитивні тенденції:

 • упровадження Держстандарту, перехід на новий зміст і структуру освіти крізь призму забезпечення цілеспрямованого методичного навчання всіх категорій учителів;
 • принцип самореалізації: створення сприятливих умов для інтелектуальної, емоційно-вольової сфери розвитку особистості, варіативність вибору способу самореалізації, наявність системи стимулів, підтримка ініціативи;
 • презентація педагогічних досягнень різних форм надання освітянських послуг;
 • організація методичної роботи з учителями, які мають труднощі щодо організації навчально-виховного процесу;
 • організація методичної роботи з учителями, що беруть участь в фахових конкурсах.

Негативні тенденції:

 • несистематичність здійснення постійного моніторингу показників роботи педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо удосконалення їхньої діяльності;
 • організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі з використанням дистанційних форм навчання.

Шляхи вирішення проблеми:

 • аналіз умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, форм і методів підвищення їхньої кваліфікації, у тому числі з використанням дистанційних форм співпраці;
 • висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педпрацівників і проблем надання освітянських послуг у школі-гімназії;
 • вивчення потреб і надання практичної допомоги вчителям, які беруть участь у фахових конкурсах;
 • апробація та розвиток дистанційних форм навчання;
 • модернізація та розвиток матеріально-технічної бази.

Очікувані результати:

 • інтеграція ІКТ у навчально-виховний процес;
 • підвищення професійного рівня педагогів, їх мотивація до інноваційного пошуку, прагнення до самовдосконалення;
 • створення атмосфери спільної відповідальності за результати освітньої діяльності з боку всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • формування системи психологічної та правової освіти, підвищення компетентності педагогічних працівників.

Протягом 2016-2017 навчального року адміністрацією закладу спільно з профспілковою організацією достатньо уваги приділялося питанню теоретико-практичного підходу до виконання професійних обов’язків кожним членом педагогічного колективу. У колі зору були наступні питання:

 • забезпечення вільного часу вчителів шляхом мобільності та варіювання форм методичної роботи;
 • наявність належної матеріально-технічної бази (інформативність учителів про навчально-методичну літературу, розвиток методичного кабінету як центра професійного зростання, доступ до комп’ютерної та копіювальної техніки, використання можливостей мережі Інтернету, оснащення кабінетів, класних кімнат та робочих місць учителів комп’ютерною технікою, мультимедійним обладнанням, інтерактивними дошками);
 • ретельний аналіз дієвості проведених протягом навчального року відкритих уроків, виховних тематичних заходів, предметних тижнів.

Як позитивний результат:

 • досконале та достатнє володіння змістом навчальних програм та сучасними методиками проведення уроку;
 • використання інноваційних технологій в урочній та позаурочній роботі;
 • наявність основ комп’ютерної грамотності та активне використання можливостей Інтернету в практиці роботи;
 • створення сучасних кабінетів та класних кімнат;
 • фахове зростання педагогів як результат методичної роботи та фактор самоосвітньої діяльності.

Проблеми, що потребують вирішення:

 • вміння діагностувати, узагальнювати, моделювати, прогнозувати систему власної педагогічної діяльності;
 • ініціювати створення власної індивідуальної системи педагогічної діяльності та долучатися до науково-дослідницької та дослідно-експериментальної роботи.

Протягом 2016-2017 навчального року в навчальному закладі навчалися:

 • дітей-сиріт – 2 особа;
 • дітей, позбавлених батьківської опіки – 2 особи;
 • дітей-напівсиріт – 23 особи;
 • діти-інваліди – 27 осіб;
 • малозабезпечені сім’ї, які отримують допомогу на дітей – 28 осіб;
 • неблагополучні сім’ї – 1 сім’я.;
 • багатодітні сім’ї – 78 сімей, всього 142 учня.
 • діти-чорнобильці категорії «Д» – 10 осіб.;
 • діти, батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків – 2 особа;
 • діти з неповних сімей – 132 особи;

діти з сімей вимушених переселенців – 34 особи;

 • сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах – 2 сім’ї;
 • учні, які з певних причин не проживають з батьками – 4 особи.

Робота з цією категорією дітей проводиться згідно річного плану соціального педагога, психолога навчального закладу.

Клубно-гурткова робота  школи-гімназії № 6  у 2016-2017 навчальному році (за напрямками виховної роботи):

Громадянське Родинно-сімейне Військово-патріотичне Трудове Художньо-естетичне Моральне Екологічне Превентивне ТРО Формування ЗСЖ Всього по закладу
Кількість гуртків Кількість дітей Кількість гуртків Кількість дітей Кількість гуртків Кількість дітей Кількість гуртків Кількість дітей Кількість гуртків Кількість дітей Кількість гуртків Кількість дітей Кількість гуртків Кількість дітей Кількість гуртків Кількість дітей Кількість гуртків Кількість дітей Кількість гуртків Кількість дітей Кількість гуртків Кількість дітей
4 110 2 52 6 257 2 53 7 193 2 68 3 77 3 47 8 221 6 100 43 1178

             У 2016-2017 навчальному році метою виховної системи закладу було створення позитивного і гармонійного середовища, яке грунтувалось на демократичних засадах співтворчості, консолідації зусиль педагогів, сімї та громадськості для забезпечення гармонійного розвитку учнів; формування системи цінностей, ставлення особистості як творця і проектувальника власного життя; гармонізації та гуманізації відносин між особистістю та довкіллям.

Тому головними завданнями виховної роботи у 2016-2017 навчальному році були:

 • розвиток творчого потенціалу всіх суб’єктів виховного процесу;
 • відкритість до соціуму;
 • різнобічний розвиток індивідуальності на підставі виявлення її задатків і здібностей, фомування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб;
 • виховання школяра як громадянина України, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво та соціально компетентної особистості, здатної робити самостційний вибір, приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях;
 • виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культурної, з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу та себе;
 • розвиток мобільної особистості, яка могла б адаптуватися до будь-якого соціального середовища;
 • посилення ролі родини у вихованні сім’ї;
 • формування позитивної мотивації щодо дотримання здорового способу життя;

створення системи виховної роботи з дітьми, які потребують особливої уваги, упровадження елементів інклюзивної освіти.

Методичною «родзинкою» в тематичному змісті виховної діяльності є широке використання методу проектів, що забезпечує виховання та розвиток життєлюбної талановитої особистості, готової до творчої діяльності та моральної поведінки, здатної будувати відносини з іншими людьми, природою, суспільством і творити себе.

У 2016-2017 навчальному році в закладі реалізовувались наступні проекти:

 • «Обдарованість» (1-11-і класи);
 • «Різнобарвна моя Україна» (1-11-і класи);
 • «Формування активної громадянської позиції через діяльність європросвіти в шкільному дитячому середовищі» (5-11-і класи);
 • «Серця відкриті для добра» (1-11-і класи);
 • «Стань природі другом» (1-11-і класи);
 • «Вибір майбутнього покликання – запорука життєвого успіху» (8-11-і класи);
 • «Криниці людяності» (5-7-і класи);
 • проект самоврядування «КРОК» (команда розумних, обдарованих, креативних);
 • «Партнерство заради виховання» (для батьків);
 • пошуково-краєзнавчий проект «Я люблю своє місто» (2-9-і класи);
 • «Крок за кроком до здоров’я» (1-11-і класи);
 • «Шкільна форма – імідж гімназиста» (1-11-і класи).

Протягом навчального року в залкаді на базі творчих класних колективів працювали тематичні виховні центри та дитячі об’єднання:

 • тематичний центр з морально-етичного виховання на базі 10-А класу (керівник Шепета А.В.);
 • тематичний центр з естетичного виховання на базі 10-В класу (керівник Замкова О.С.);
 • тематичний центр з профілактики дорожнього травматизму та загін ЮІР (керівник Кашперук Т.Є.);
 • тематичний центр з вивчення історії рідного краю на базі 8-10-х класів (керівник Певень Т.В.);
 • тематичний центр з виховання національної свідомості на базі 7-Д класу (керівник Шумна А.М.);
 • тематичний центр «Хочу і можу бути здоровим» на базі 11-А класу (керівник Копилова Т.О.);
 • тематичний центр з профорієнтації на базі 8-Г класу (керівник Гелевань О.В.);
 • дитяче об’єднання «Центр прав дитини» (керівник Савчук І.С.);
 • центр розв’язання конфліктів (керівник Березюк Т.Є.);
 • команда президента та рада організаторів класних колективів (куратор Шліхтенко Л.А.);
 • прес-центр «Шосте дихання» (керівник Самаруха О.В.);
 • клуб «Час, події, факти» (керівник Закревська О.М.);
 • клуб «Що? Де? Коли?» (керівник Качур В.О.);
 • клуб «Молодість» (керівник Петренко М.Д.);
 • студія поетів-початківців (керівник Крот Г.О.);
 • Євроклуб (керівник Дегтяр Л.О.);
 • літературна гостинна (керівник Смаль Є.Ю.);
 • дитяче об’єднання «Школа без тютюнового диму» (куратор команда президента);
 • естетичний міський абонемент (куратор Кашіріна І.І.);
 • клуб «Дзвіночок» на базі ДМШ №2;
 • естетичний абонемент на базі обласної філармонії;
 • «В гостях у «Мельпомени» на базі драмтеатру ім. Садовського;
 • творче кафе;
 • тематичний виховний центр «Пртнерство заради виховання» (робота з батьками).

Діти, працюючи в тематичних центрах та дитячих об’єднаннях, накопичують теоретичний, методичний та історичний матеріал з обраного напрямку; розробляють сценарії різноманітних за реалізацією заходів; презентують свої творчі здобутки в інших класних колективах; отримують можливість проводити дослідницьку роботу, спілкуватися з цікавими людьми та врешті-решт – знаходити себе, тобто реалізуватись як особистість.

У 2016-2017 навчальному році зусилля педагогів були спрямовані на підвищення рівня патріотизму молодого покоління шляхом оптимальної організації відповідної виховної роботи, зосереджуючи особливу увагу на змісті заходів з національно-патріотичного виховання.

Метою заходів було побудувати виховну діяльність, щоб сама її організація, приклади авторитетних наставників-учителів, шкільне середовище виховували дітей у дусі патріотизму, глибокого розуміння історії свого народу, національної ідентичності, самобутності. Патріотизму, який є протидією націоналізму, шовінізму, сепаритизму і космополітизму.

З національно-патріотичного виховання в закладі реалізується програма «Різнобарвна моя Україна!», розрахована на період 2016-2018рр.. У 2016-2017 навчлаьному році в рамках програми було проведено:

 • презентація інформаційних проектів «Козацька доба в історії України» (для 5-11-х класів), «Духовні лідери української нації» (для 7-9-х класів), «Послідовниці Роксолани» (для 5-11-х класів);
 • виставка інформаційних буклетів «Від гетьмана до президента України»;
 • виставки-презентації:
 • народної вишиванки (1-11-і класи);
 • рушниковий дивокрай (1-11-і класи);
 • українських віночків (1-11-і класи);
 • місячник шікльної бібліотеки «Виховуємо громадянина – патріота України»;
 • тиждень «Мова українська, гордосте моя»;
 • цикл інтерактивних заходів «В океані рідного народу відшукай духовні острови»;
 • презентація загальношкільного проекту «Рід і родина. Не забуваємо мудрість наших предків» (2-4-і класи);
 • презентація творчих робіт дітей та їх сімей: «Оживи калино, на папері» (для учнів 1-11-х класів), «Наш край у творах мистецтва» (1-11-і класи);
 • свято-презентація «Дівчина з косою, як трава з росою» (для учнів 7-х, 11-х класів);
 • квітковий вернісаж «Квітуча моя Україна» (1-11-і класи);
 • презентація флешмобів: «Моя рідна Україна, я – твоя мала частина» (2-6-і класи), «Молодь єднає Україну» (7-11-і класи);
 • презентація фотопроектів: «Українська народна хата» (5-8-і класи), «Становлення та розвиток української держави» (9-11-і класи);
 • цикл позакласних заходів: «Вчимося демократії» (7-11-і класи);
 • тиждень ДПЮ «Славні хлопці – українці» (9-11-і класи);
 • круглий стіл педагогічного колективу закладу: «Впровадження ефективних дієвих моделей національно-патріотичного виховання сучасної молоді»;
 • майстер-класи «Система національно-патріотичного виховання дітей шкільного віку: пріоритети і засоби у контексті історичних викликів сучасності»;
 • практична конференція «Актуальні проблеми психолого-педагогічного проектування процесу національно-патріотичного виховання дітей та молоді».

Окрему увагу педколектив закладу приділяє волонтерській діяльності педагогів, учнів, батьків, яка сприяла встановленню соціальних зв’язків, опануванню дітьми нових умінь шанобливого й відповідального ставлення до держави, формуванню у них соціально-значущої ініціативності, прагнення пожертвувати в ім’я України, здійснити альтруїстичний вчинок.

З цією метою в закладі реалізовувались загальношкільні акції:

 • «Тут живуть ветерани»;
 • «Марафон добрих справ»;
 • «Улюблена іграшка випускника – дитячому будинку»;
 • «Подаруємо улюблену сімейну книгу школі»;
 • «Зроби шкільне подвір’я затишним»;
 • «Великодній кошик»;
 • «5 картоплин»;
 • «Макулатуринг»;
 • «Тепло душі – ветеранам педагогічної праці»;
 • «Подаруй турботу тим, хто поруч» (допомога сім’ям-учасникам бойових дій, самотнім людям похилого віку).

У 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив закладу намагався соціалізувати шкільне середовище з метою мобільного вдосконалення особистості в інформаційне та культурне соціальне оточення.

У рамках методичної допомоги педагогічному колективу працювали постійно діючі семінари та консультативні центри:

 • «Сучасний учитель і учень. Шляхи взаємодії» (для класних керівників);
 • «Гуманізація виховного процесу, створення оптимальних умов для розвитку життєвих компетентностей учнів» (для класних керівників);
 • педагогічний батьківський всеобуч;
 • методичне об’єднання класних керівників;
 • «Батьки, як вихователі, які вони» (для батьків);
 • блок тренінгів «Я пізнаю себе. Я пізнаю інших. Я змінююсь» (для дітей групи ризику);
 • «Обереги здоров’я дитини» (для батьків і вчителів);
 • твій правовий простір (для учнів 5-11-х класів).

Дієвим структурним підрозділом школи-гімназії, який відкриває широкі сможливості для соціалізації підростаючого покоління є Команда презедента, координатор програми інтеграції учнів у соціокультурний простір «КРОК до УСПІХУ» (команда розумних, обдарованих, креативних, успішних, сильних, професійних, ініціативних, харизматичних управлінців), розрахованої на 2016-2020 рр..

Структурними компонентами реалізації якої є:

 • положення про організацію учнівського самоврядування в закладі;
 • положення про президента і його команду;
 • положення про вибори президента і його команди;
 • робота дитячих об’єднань;
 • центр дитячої думки «Учнівський барометр» (як консультативна організація);
 • центр прав дитини;
 • школа лідерів «Я можу, вмію, дію»;
 • шкільний інформаційний центр «Шосте дихання»;
 • клуб «Час, події, факти»;
 • дитяче об’єднання «Школа без тютюнового диму»;
 • положення про проведення загальношкільних конкурсів: «Класний колектив року», «Учень року», «Ефективне учнівське самоврядування в класних колективах».

За ініціативи команди президента у 2016-2017 навчальному році було проведено загальношкільні конкурси та заходи:

 • виставка-конкурс творчих робіт «Я люблю своє рідне місто» (вірші, аплікації, панно, вишивки, поробки до Дня міста);
 • цікаві хвилинки «Моє місто від А до Я»;
 • вибори в команду президента;
 • зустрічі класних колективів з командою президента «Шкільне самоврядування в дії»;
 • творчі калейдоскопи: «Цікаві подорожі країнами ЄС» (для учнів 6-8-х класів), «Країна толерантності очима дітей» (2-5-і класи);
 • екологічний агіттеатр «Збережемо довкілля. Зробимо планету кращою» (для учнів 9-11-х класів);
 • майстер-класи «Ляльки-мотанки, обереги роду»;
 • виставка-конкурс «Чарівні сніговики та новорічні дива»;
 • карнавали «Новорічні фантазії»;
 • військово-спортивне свято «Ми майбутні захисники Вітчизни» (для учнів 9-11-х класів);
 • загальношкільну конференцію «Школа як демократичний проект»;
 • круглі столи «Милосердя – це передусім конкретні справи»;
 • виставка-конкурс «Світ захоплень моєї родини»;
 • гімназійні бали «У світі дитячих мрій»;
 • презентація класних колективів 4-х та 5-х класів;
 • шоу-конкурс «Панночка – 2017»;
 • свято школи «Школа – диво-містечко»;
 • творчі програми:
 • «Зі святом Вас, дорогі учителі»;
 • «Не перерва – а творчо-розвиваюча хвилинка» (для учнів 1-4-х класів);
 • ігрова програма «Дивоколо веселих розваг» (для учнів 1-4-х класів);
 • «За межами рідної школи» обмін презедентами шкіл;
 • «Порсвята в гімназисти»;
 • «Тиждень випускника».

Протягом року в закладі з метою виявлення та підтримки талановитої молоді працювали гуртки за інтересами:

 • вокальний ансамбль старших класів (керівник Кошель В.В.);
 • гурток «Юні флористи» (керівник Душко Т.А.);
 • туристичний гурток «Старт» для учнів 4-х класів (керівник Соушко Л.І.);
 • краєзнавчий гурток (керівник Певень Т.В.);
 • загін ЮІР (керівник Кашперук Т.Є.);
 • гурток технічної творчості для учнів 5-7-х класів (керівник Дидяк Б.Я.);
 • гурток «Юні дослідники природи» для учнів 1-4-х класів (керівник Карпович Н.О.);
 • наукове об’єднання «Совенятко» для учнів 2-4-х класів (керівник Рожкова Л.П.);
 • гурток «Захисники Вітчизни» для учнів 9-11-х класів (керівник Тимощенко Є.С.);
 • гурток «Учнівське лісництво» (керівник Копилов О.В.);
 • гурток «Прикрась свій дім» (керівник Фалатюк Т.В.);
 • ансамбль сучасного танцю (керівник Мельник Д.В.);
 • гурток технічної творчості для учнів 8-11-х класів (керівник Яремчук О.С.).

Робота педагогічного колективу школи-гімназії, яка проводиться з метою виявлення, розвитку та підтримки талановитої молоді має свої позитивні результати. Так у 2016-2017 навчальному році школа-гімназія взяла участь у таких заходах:

 • міський конкурс проектів «Невідома Вінниця» (переможці);
 • обласний конкурс «Проліски надії – 2017» (фіналісти);
 • міський конкурс «Паперова країна» (переможці);
 • міький огляд-конкурс загонів ЮІР (ІІ місце);
 • міський кубок інтелектуальної гри «Нон-стоп» (переможці);
 • міський конкурс соціальної реклами «Територія права» (ІІІ місце);
 • обласний конкурс дитячого малюнка «Навчальний рік без ДТП» (переможці);
 • міський конкурс тематичних розробок «Вінниця – місто зразкових та відповідальних пішоходів та пасажирів»;
 • міський конкурс малюнків «Європа очима дітей»;
 • Всеукраїнський мовно-літературний конкурс ім. Т.Г.Шевченка (переможці);
 • Всеукраїнський конкурс знавців української мови ім. Яцика (переможці);
 • міський конкурс поетів-початківців «Зелене гроно» (переможці);
 • обласний заочний еколого-природний конкурс «Країна веселкова» (переможці);
 • міський інтелектуальний марафон (фіналісти);
 • міський конкурс соціальної реклами: «Молодь Вінниці – за життя без СНІД»;
 • Всеукраїнський конкурс есе з правознавства (переможці);
 • обласний історико-краєзнавчий конкурс: «Моя батьківщина – Україна» (переможці);
 • міська виставка-конкурс ужиткового та образотворчого мистецтва: «Знай і люби свій рідний край» (переможці);
 • міський конкурсу: «Зимова феєрія» (переможці);
 • міський конкурс: «Перлини року» (І місце – 1, ІІІ місце – 2);
 • міська виставка- конкурс «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» (переможці);
 • Всеукраїнський конкурс дитячої творчості: «День птахів – 2016» (переможці);
 • міський фестиваль-конкурс: «Молодь обирає здоров’я» (переможці);
 • міський конкурс: «Лідер – 2017» (фіналісти);
 • міський конкурс агітбригад: «Чисті роси Поділля» (фіналісти);
 • міський конкурс: «Великодні дзвони» (переможці).

Отже, основними принципами виховної діяльності закладу за умов соціалізації шкільного середовища є:

 • принцип партнерства школи та сім’ї;
 • принцип системності та наступності;
 • розвиток лідерства;
 • принцип гуманізму та милосердя;
 • принцип українознавства;
 • принцип диференціації;
 • принцип поінформованості;
 • акмеологічний принцип.

Заклад активно підтримує контакти з місцевою громадою, установами, організаціями.

Таким чином, аналіз роботи НВК за 2016-2017 навчальний рік свідчить про стабільність динаміки розвитку. Режим роботи визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, погоджується на зборах трудового колективу та затверджується наказом директора. Режим роботи вчителів визначається розкладом, що для кожного передбачає один вільний день від уроків для методичної роботи та підвищення фахової майстерності (при наявності 18 годин). Розроблено та затверджено чіткий регламент проведення зборів, нарад, засідань, відповідно до річного плану, що сприяє оптимальному плануванню робочого часу педпрацівників та техперсоналу. Основні обов’язки вчителів визначені статутом НВК, який відповідає чинному законодавству про освіту.

У колективі панує здоровий морально-психологічний клімат, достатньо відчутною є взаємодопомога й одночасно вимогливість один до одного. З урахуванням умов, індивідуальних особливостей та кваліфікації педагогів раціонально проводиться їх розстановка, розподіл навчального навантаження, яке в середньому складає 18 годин. Щорічний розподіл навчального навантаження між учителями проводиться з чітким дотриманням установленого в закладі алгоритму і вимог чинного законодавства про працю. При цьому враховується принцип наступності класів та обсягу навчального навантаження. Достатня увага приділяється питанням призначення класних керівників, завідувачів кабінетами, обранню керівників методичних об’єднань.

Навчальний процес здійснюється відповідно до робочого навчального плану, складеного на основі Типових програм із українською та російською мовами навчання. Для корекції профільного навчання постійно вивчається думка учнів, їхніх батьків, педагогів із питань його організації, доцільності, проводиться щорічний аналіз продовження навчання та працевлаштування випускників. Оптимально поєднано професійну освіту учнів 10-11-х класів за профілем із загальноосвітньою підготовкою.

Особлива увага надається якості проведення уроків у закладі. При цьому увага акцентується на дотримання основних вимог, які характеризують сучасний урок і передусім його результативність – ефективно використовується робочий час, вдосконалюються форми та методи розвитку пізнавальних можливостей, активізації навиків самостійної роботи. Ефективно використовується наявна навчально-методична база, ТЗН, що дає можливість впровадженню ІКТ в навчально-виховний процес.

Спостереження за оцінюванням навчальних досягнень учнів на уроках, постійний аналіз стану оцінювання письмових учнівських робіт, зіставлення результатів директорського контролю, ДПА та ЗНО з результатами вчительського контролю переконливо доводять ефективність спільної позиції в дотриманні норм критеріїв, що відіграє значну мотиваційну функцію в навчальній діяльності учнів.