Звіт за 2017-2018 н.р.

Звіт директора КЗ «НВК: ЗШ І-ІІІ ст.-гімназія №6 ВМР» перед громадськістю за підсумками роботи в 2017/18 н.р.

ХХІ століття – це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості та культури всього населення набувають вирішального значення для економічного й соціального розвитку країни.

Тому актуальність освітньої послуги полягає в реалізації наявних навчальних програм та проектів з використанням інноваційних технологій та прийомів, що гарантують високу якість знань та вихованість учнів. Сучасна школа має сприяти розвитку демократичної культури, формування необхідних для проживання у європейському співтоваристві компетентностей, політико-правових і соціально-економічних знань.

У нашому навчальному закладі ми прагнемо передусім створити таке середовище, де формується нова людина як творча особистість. Ми зрозуміли, що в чималенькому колективі має бути своя неповторна аура, і найголовніше – повага до учня, вчителя, батьків, до всіх, хто перебуває поруч із нами. У школі учні не готуються до життя, а живуть. А тому наше завдання – зробити все, щоб шкільне життя було цікавим і змістовним, пізнавальним та розвивальним. Виходячи з положень Державних стандартів, оновлена школа має бути своєрідним центром «запитань і відкриттів», «розвитку багатогранного інтелекту», «кваліфікованого персоналу», «розвитку творчості», «психологічного комфорту» для всіх учасників навчально-виховного процесу, це заклад освіти, який постійно навчається та розвивається. Тому наші цілі спрямовані на забезпечення реалізації прав наших учнів на здобуття повної загальної середньої освіти в умовах активного застосування освітніх інновацій для підготовки конкурентноспроможного випускника.

Виходячи з цього місія КЗ «НВК: ЗШ І-ІІІ ст.-гімназія №6 ВМР» полягає в розвитку здібностей і талантів учнів, сприянні збереженню їхнього фізичного. Інтелектуального, морального й психічного здоров’я.

Ми створюємо модель громадсько-активної школи, в якій основою розвитку є наступні пріоритети:

 • розвиток й упровадження сучасних інформаційних та інноваційних технологій навчання й виховання;
 • оновлення змісту навчання та виховання, упровадження методів проектування та моделювання навчально-виховного процесу;
 • упровадження нових підходів до управління навчально-виховним процесом через передачу часткових повноважень головам методичних комісій;
 • професійне вдосконалення педагогічної майстерності, підвищення професійної майстерності, підвищення професійної компетентності вчителів;
 • формування відчуття, переконання постійної потреби в успішній діяльності;
 • усвідомлення критеріїв і методів досягнення успішної діяльності;
 • формування в учнів цільової настанови на досягнення успіху як мети та мотиву життєвої стратегії;
 • співпраця з громадськими організаціями, творчими колективами міста.

Саме за цими напрямками в нашому навчальному закладі ми прагнемо передусім створити таке середовище, де формується нова людина як творча особистість.

Виходячи з цього, наказ №359 від 31.08.2017 р. «Про основні заходи розвитку школи-гімназії в 2017/18 н.р.» визначив головні завдання, над якими ми трудились протягом навчального року.

По-перше, ми реалізували низку методичних проектів:

 • «Програма стратегічного управління навчальним закладом»;
 • «Програма фахового зростання майстерності педагога в умовах компетентнісно зорієнтованого навчання та виховання молоді»;
 • «Профільне навчання»;
 • «Нові державні стандарти»;
 • «Освіта без кордонів»;
 • «Інформаційно-навчальне середовище системи освіти школи-гімназії»;
 • «Формування життєвих компетентностей в учнів початкової школи»;
 • «Шлях до майстерності» (формування професійних компетенцій конкурентноспроможного молодого педагога).

Навіщо вони в школі? Тому що Концепція розвитку освіти України на період 2015-2025 н.р. наголошує на основній функції сучасної школи, яка полягає у створенні умов для цілеспрямованої соціалізації особистості, введення її до світу природніх зв’язків і людських відносин. Тому на сучасному етапі розвитку освіти в школі потрібні педагоги, які шукають, знаходять, впроваджують в практику роботи найбільш ефективні шляхи й засоби вирішення завдань по наданню якісних освітніх послуг.

Що ж стосується управління закладом, то протягом 2017/18 н.р. було реалізовано третій етап методичного проекту «Програма стратегічного управління навчальним закладом», завданнями якого є:

 • сприяння оновлення змісту навчання, виховання та побудова їх на концептуальній основі новаторських освітніх технологій;
 • забезпечення оптимальних умов для творчого розвитку особистості кожного вчителя та учня, формування предметних знань та вмінь як основи ключових компетентностей;
 • забезпечення пріоритетності системи розвитку освітнього процесу та підтримки обдарованих дітей як важливого чинника формування, становлення особистості, збереження й розвитку потенціалу нації;
 • формування іміджу навчального закладу.

Концепція розвитку школи-гімназії спрямована в площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості освітньої системи закладу та зумовлює модернізацію чинників, які впливають на якість освітньо-виховної діяльності, змісту освіти, форм і методів навчання й виховання, системи контролю й оцінювання діяльності управлінських рішень, взаємовідповідальності всіх учасників навчально-виховного процесу. Тому становлення школи-гімназії як закладу інноваційного типу відбувається в умовах реалізації методичних проектів «Оновлена школа», «Програма стратегічного управління навчальним закладом», «Програма фахового зростання майстерності педагога в умовах компетентнісно-зорієнтованого навчання та виховання молоді», «Профільне навчання», «Нові державні стандарти», «Освіта без кордонів», «Інформаційно-навчальне середовище системи освіти школи-гімназії», «Формування життєвих компетентностей в учнів початкової школи», «Шлях до майстерності» (формування професійних компетенцій конкурентноспроможного молодого педагога), «Виховуємо майбутнє європейської нації – України», завданням яких є оновлення змісту освіти, розробка й апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання й виховання, поєднання освітнього процесу з науково-методичною та експериментальною роботою, використовуючи разом із організаційними методами й формами організації навчальних занять інноваційні технології навчання.

Аналіз освітнього процесу в навчальному закладі протягом 2017/18 н.р. свідчить про системний підхід в організації методичної роботи з питання підвищення фахової майстерності педколективу та особливостей впливу форм навчальної діяльності на соціальну адаптацію учнів, що є свідченням динаміки навчальних досягнень.

Протягом 2017/18 н.р. педколектив школи-гімназії продовжував працювати над науково-методичною проблемою: «Формування полікультурної, успішної, активної особистості шляхом впровадження інновацій в процеси навчання, виховання, управління».

З цією метою в навчальному закладі створено ресурсне забезпечення:

 • комфортні умови для роботи учнів та вчителів;
 • наявність та оснащення комп’ютерних кабінетів (3), робочих місць у класних кімнатах;
 • мережа Інтернет;
 • забезпечення електронними засобами навчально-пізнавального та дидактичного спрямування сучасного уроку й позакласних заходів;
 • навчально-методична та довідкова література;
 • комплексне методичне забезпечення для реалізації індивідуального та диференційованого навчання;
 • матеріали для вимірювання стандартів освіти (тести, диктанти, контрольні вправи);
 • медико-психологічний супровід освітнього процесу;
 • організація роботи щодо дотримання правил ТБ;
 • забезпечення доступності освіти для дітей з обмеженими фізичними можливостями;
 • забезпечення прав учасників освітнього процесу;
 • демократизація моделі внутрішньо гімназійного контролю;
 • забезпечення сучасною науково-методичною літературою та інформаційно-комп’ютерними ресурсами для оптимізації умов самоосвітньої діяльності педагогічних працівників школи-гімназії.

У зв’язку з цим циклограма внутрішнього розвитку школи-гімназії передбачає контроль за виконанням навчальних програм, за змістом прорамового матеріалу з кожної теми, за виконанням практичної частини. Всі аналітичні накази узагальнюються наказами по навчальному закладу (всього ___).

Протягом 2017/18 н.р. членами адміністрації було відвідано та проаналізовано систему роботи вчителів на 786 уроках, що дає можливість підвищити відповідальність кожного вчителя за якість освітніх послуг, головне завдання яких полягає в дотриманні, здійсненні вчителями вимог документів державного рівня, форм та методів навчальної діяльності, що сприяє забезпеченню високого якісного рівня освітніх послуг, формування конкурентноспроможних розвинених особистостей.

Пріоритетними питаннями в діяльності школи-гімназії були:

 • впровадження інтерактивних технологій в навчально-виховний процес та їхня роль у формуванні ключових компетенцій учнів;
 • робота педагогічного колективу з обдарованими дітьми; інклюзивна освіта;
 • здоровязбережувальні технології у навчально-виховному процесі;
 • шляхи створення сприятливих умов розвитку ідивідуальної траєкторії особистості;
 • система роботи школи-гімназії щодо запобігання правопорушенням і злочинності серед учнів закладу;
 • створення та впровадження в практику роботи моделі ефективної системи учнівського управління закладом.

Виходячи з цього:

Місія навчального закладу:

 • створення сучасного освітнього середовища з метою цілісного розвитку особистості, яка володіє системою знань як синтезу науки, культури, освіти, життєвими компетенціями;
 • створення в навчальному закладі атмосфери прагнення до успіху, творчості усіх суб’єктів навчально-виховного процесу;
 • упровадження акмеологічної системи виховання, мета якої – формування життєвої стратегії стійкого розвитку моральної особистості.

Мета навчального закладу:

 • оптимальна організація особистісно зорієнтованого навчання як складова реалізації методичного проекту «Програма стратегічного управління навчальним закладом (2015-2018 н.р.)»;
 • узагальнення шляхів, форм, засобів та умов, які забезпечують якісну організацію навчально-виховного процесу крізь призму фахової майстерності педагогів школи-гімназії;
 • створення сприятливого середовища для забезпечення рівного доступу до здобуття якісної загальноосвітньої підготовки учнів, для всебічного розвитку особистості на засадах загальнолюдських та національних цінностей;
 • реалізація шляхів компетентнісного навчання відповідно до вимог Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти.

Актуальність цих питань полягає у створенні:

 • умов для забезпечення стабільної роботи школи-гімназії в режимі розвитку:
 • розвиток навчального закладу на основі вдосконалення методів та прийомів, технологій навчання, розширення інформаційно-комунікаційної технології, що сприяє формуванню практичних умінь й навичок аналізу інформації;
 • оптимізація кадрового забезпечення, формування системи психологічної та правової освіти, підвищення компетентності педагогічних працівників;
 • впровадження дистанційного навчання в освітню систему школи-гімназії;
 • інформаційно-навчального середовища системи освіти школи-гімназії:
 • модернізація навчальних комп’ютерних комплектів у навчальному закладі;
 • забезпечення впровадження інноваційних методик і технологій у практику роботи педагогічних працівників;
 • створення єдиної медіатеки електронних фахових видань;
 • забезпечення інформаційного наповнення рубрик шкільного сайту;
 • створення класних та індивідуальних web-сайтів, блогів педагогів та предметних кафедр;
 • шляхів сучасної структури та змісту позанавчальної освіти, розвитку мережі та підвищення якості позанавчальної освітньої діяльності школи-гімназії шляхом надання підтримки й забезпечення розвитку мережі гуртків, секцій, клубів; створення умов та можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку учнівської молоді.

Алгоритм діяльності закладу полягає у:

 • забезпеченні прав дітей на якісну освіту, удосконалення змісту, організаційних форм, методів і технологій управлінської діяльності, створення конкурентоздатного навчального закладу;
 • формування системи виховної роботи як важливого чинника становлення громадянина України, успішної особистості;
 • підвищення комфортності учнів у школі-гімназії та їхньої пізнавальної активності й навчальних можливостей; наявність високої пізнавальної та навчальної мотивації; зростання показників академічних успіхів школярів;
 • створенні оптимальних умов для творчого розвитку особистості кожного вчителя та учня, формування предметних знань та вмінь як основи ключових компетентностей;
 • сприяння соціальному, емоційному та когнітивному розвитку школярів, що перебувають на інклюзивному навчанні.

Переглянути презентацію